Schoolgids

De schoolgids geeft u informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Tevens kunt u lezen welke doelen de school nastreeft en op welke manieren we die willen bereiken. De gids geeft aan wat u als ouder van de school kunt verwachten, maar ook wat de school verwacht van u. In de schoolgids vindt u alle praktische informatie, zoals schooltijden en een vakantierooster.

 

 Klik hier 

 

 

Ons onderwijs

Wij willen aan alle kinderen die ons zijn toevertrouwd de hulp bieden die nodig is, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij of zij deel uitmaakt.

Onze school moet in de eerste plaats voor iedereen een plezierige, veilige en uitdagende leer- en leefomgeving bieden.

Voor meer informatie over “Ons onderwijs” kunt u op deze link klikken.

Kwaliteitszorg

Met de juiste kwaliteitszorg willen wij zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alles wat er op school gebeurt, waarmee en hoe het gebeurt. Uiteraard willen wij goede kwaliteit behouden en kwaliteit die niet goed genoeg is, verbeteren.

Voor meer informatie over ons kwaliteitszorgstelsel kunt u op deze link klikken.

De organisatie van de school

Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar.

In beginsel wordt ervan uitgegaan dat de kinderen binnen een tijdvak van acht aaneengesloten jaren de school doorlopen.

Voor een aanzienlijk deel worden leerkrachten ingezet voor de groepen om op die manier het aantal kinderen per groep niet te groot te laten worden.
Er wordt naar gestreefd om per groep niet meer dan twee leerkrachten vast in een groep les te laten geven. Indien mogelijk wordt er tijd gereserveerd om kinderen die een grote taal-, lees- of rekenachterstand hebben extra te begeleiden. Dit kan binnen en buiten de groep gebeuren.

Het onderwijs op de school is gebaseerd op jaarklassen waarbinnen gedifferentieerd wordt. In het algemeen blijven kinderen een jaar in één groep waarna zij overgaan naar de volgende groep. In bijzondere gevallen en na intensief overleg met ouders kunnen kinderen een jaar langer in een bepaalde groep blijven. We praten op school over: 

  • de onderbouw: groep 1, 2, 3 en 4
  • de bovenbouw: groep 5, 6, 7 en 8

 

 

Leer- en vormingsgebieden

Wij vinden het belangrijk dat uw kind bij ons op school datgene leert, waar hij/zij later nog veel plezier aan beleeft. Hierbij houden wij rekening met de actualiteit en de interesse van de kinderen alsmede de kerndoelen. In de kerndoelen staat gedefinieerd wat kinderen volgens de wet in ieder geval moeten leren op de basisschool. Uiteraard houden wij alles zeer goed in beeld.

Wilt u meer weten over onze “Leer- en vormingsgebieden, klik dan op deze link.

De zorgstructuur

De onderwijsfunctie van de school komt niet uit de verf zonder een goede zorgstructuur. Als school streven we er naar ons onderwijs dusdanig te realiseren, zodat rekening gehouden wordt met en aangesloten wordt op verschillen tussen leerlingen.

Om een goede invulling te geven aan onze zorgstructuur maken wij gebruik van een intern begeleider (IB-er) en onderwijsassistenten.

De zorgstructuur van de Pelikaan is nog in ontwikkeling. Mevrouw Caroline de Jong is onze intern begeleider op school. De komende jaren willen wij ons richten op stabiliteit in onze zorgstructuur. De ontwikkeling van de leerlingen o.a. in hun prestaties volgen we heel nauwgezet . We worden daarbij ondersteund door een systeem dat ParnasSys heet.

Voor meer informatie over onze zorgstructuur klikt u op deze link.

Resultaten van ons onderwijs

Wij zijn doorlopend bezig met het bewaken van de resultaten van ons onderwijs. Met name op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen stellen wij hoge eisen aan de leerlingen en aan onszelf. We houden structureel de tussenresultaten bij, analyseren deze en maken zo nodig een plan om ons onderwijs bij te stellen.

De eindresultaten worden bepaald door de CITO-eindtoets in groep 8. Op basis van deze toetsen en de behaalde resultaten gedurende de gehele basisschooltijd alsmede de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zal een advies worden afgegeven voor het te volgen vervolgonderwijs.

 

 

Voor kinderen en ouders

We vinden het belangrijk dat de school goed contact heeft met de ouders/verzorgers. De leerkrachten hebben natuurlijk hun verantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren. U mag ervan uitgaan, dat afspraken nagekomen worden en dat er verantwoord les wordt gegeven. De school mag daar ook altijd op worden aangesproken.

Uiteraard verwachten wij ook wat van u als ouders/verzorgers. Wij verwachten van u:

  • dat de kinderen naar school komen in het T-shirt dat vanaf het schooljaar 2014 – 2015 verplicht is gesteld.
  • dat u helpt met het handhaven van de schoolafspraken.
  • dat u instemt met het hele onderwijsprogramma.
  • dat u ervoor zorgt dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn en op tijd van school gehaald worden.
  • dat u belt of een briefje meegeeft als de kinderen niet op school kunnen komen.
  • dat u oplet dat waardevolle spullen thuis blijven.
  • dat u op rapportavonden aanwezig bent en zich aan afspraken met de leerkracht en/of intern begeleider houdt.

Als u ergens mee zit, aarzelt u dan niet om dit met ons te delen.

Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op deze link.