5.1 Schoolorganisatie

Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar.

In beginsel wordt ervan uitgegaan dat de kinderen binnen een tijdvak van acht aaneengesloten jaren de school doorlopen.
Voor een aanzienlijk deel worden leerkrachten ingezet voor de groepen om op die manier het aantal kinderen per groep niet te groot te laten worden.
Er wordt naar gestreefd om per groep niet meer dan twee leerkrachten vast in een groep les te laten geven. Indien mogelijk wordt er tijd gereserveerd om kinderen die een grote taal-, lees- of rekenachterstand hebben extra te begeleiden. Dit kan binnen en buiten de groep gebeuren.
Het onderwijs op de school is gebaseerd op jaarklassen waarbinnen gedifferentieerd wordt.
In het algemeen blijven kinderen een jaar in één groep waarna zij overgaan naar de volgende groep. In bijzondere gevallen en na intensief overleg met ouders kunnen kinderen een jaar langer in een bepaalde groep blijven. We praten op school over:

  • de onderbouw: groep 1, 2, 3 en 4
  • de bovenbouw: groep 5, 6, 7 en 8

5.2 Groepsindeling

De school kent bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 tien (10) groepen.
Wij streven naar klassen met maximaal 26 kinderen. In sommige gevallen kunnen we hier van afwijken, dit wordt altijd met de groepsleerkracht besproken. Uiteindelijk beslist de directie.

Bij de instroom van kleuters zien we een specifieke onderwijsbehoefte. Zeker voor de helft van de kinderen geldt dat Nederlands niet de moedertaal is. 

5.3 Samenstelling van het team en groepsindeling

Ons team bestaat uit 8 fulltime groepsleerkrachten, 4 parttime groepsleerkrachten, 4 onderwijsassistenten,1 Intern Begeleider (IB-er), 1 Remedial Teacher (RT-er), 1 parttime vakleerkracht bewegingsonderwijs, 1 parttime vakleerkracht Engels, 1 parttime vakleerkracht Papiamentu, 2 office managers en 1 directeur/bestuurder.

Het managementteam (MT) van onze school bestaat uit de directeur/bestuurder, twee bouwcoördinatoren en de IB-er. De samenstelling voor 2014-2015 is als volgt:

  • André Sijtsma - Directeur/Bestuurder
  • Gwenda Veuskens - MT lid en Bouwcoördinator onderbouw
  • Danielle van der Wal - MT lid en Bouwcoördinator bovenbouw
  • Klasien Jager - Interne Begeleider

Bouwcoördinator
De bouwcoördinatoren helpen de professionele ontwikkeling van het team en teamleden te realiseren. Zij geven op het gebied van kwaliteitszorg leiding aan het team. Op onderwijskundig gebied begeleiden zij de professionals in de school.

Remedial Teacher
Een remedial teacher verleent hulp aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Intern begeleider
De interne begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, na- en bijscholing van het team, geeft gestalte aan de onderwijsvisie en zet de lijnen uit met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.


maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1A


Marijke Simmons en Salima Nikkels

Marijke Simmons

Vrij

Marijke Simmons

Marijke Simmons

1B


Liesbeth Appel

Liesbeth Appel en Salima Nikkels

Vrij

Liesbeth Appel

Liesbeth Appel

Instroomgroep 1C (2015)


Elly den Holder


Elly den Holder

Vrij

Elly den Holder

Elly den Holder

2A

Janny Bergman

Janny Bergman

Janny Bergman

Janny Bergman en Salima Nikkels

Janny Bergman en Salima Nikkels

2B

Karen Blaauw

Karen Blaauw

Karen Blaauw

Karen Blaauw en Ineque Indira

Karen Blaauw en Ineque Indira

3

Jeannette Delain en Ineque Indira

Jeannette Delain en Ineque Indira

Harriet Peeters

Jeannette Delain

Jeannette Delain

4

Elly den Holder

Elly den Holder

Gwenda Veuskens

Gwenda Veuskens en Steffie Roelofs

Gwenda Veuskens

5


Melinda Teunissen en Tim Cornel

Melinda Teunissen en Tim Cornel

Melinda Teunissen

Melinda Teunissen

Melinda Teunissen

6


Vienne Buitink

Vienne Buitink

Vienne Buitink

Vienne Buitink en Tim Cornel

Vienne Buitink en Tim Cornel

7


Steffie Roelofs

Steffie Roelofs

Danielle van der Wal en Steffie Roelofs

Danielle van der Wal

Danielle van der Wal en Steffie Roelofs

8


Vincent van Kampen

Vincent van Kampen

Vincent van Kampen en Tim Cornel

Vincent van Kampen

Vincent van Kampen

Office manager

Anshila Nanhkoesingh

Anshila Nanhkoesingh

Anshila Nanhkoesingh

Marloes Wagner

Marloes Wagner

Directie

MT/BC


MT/BC

André Sijtsma

Gwenda Veuskens

Danielle van der Wal

André Sijtsma

Gwenda Veuskens

Danielle van der Wal

André Sijtsma


André Sijtsma


André Sijtsma


IB


Klasien Jager

Klasien Jager

Klasien Jager + Caroline de Jong

Klasien Jager

Klasien Jager

RT gr 1-8

Caroline de Jong

Caroline de Jong

Elly den Holder

Caroline de Jong + Elly den Holder

Caroline de Jong + Elly den Holder

Vakdocent Papiamentu


Vacature


Vacature


Vakdocent Engels

Jasmin Divine
Jasmin Divine

Vakdocent gym

Simone Sweers


Simone Sweers

Simone Sweers


5.4 Vervangen van leerkrachten

Er kunnen redenen zijn dat leraren niet aanwezig kunnen zijn zoals ziekte, familieomstandigheden of buitengewoon verlof.

Het vervangen van leerkrachten gebeurt in de meeste gevallen door eigen aanwezige leerkrachten. Mochten er meerdere leerkrachten ziek zijn, dan kijken we hoe we het dan het beste kunnen oplossen. Eventueel worden er groepen verdeeld (de eerste dag). Ons beleid is er in ieder geval op gericht, om de kinderen op school te houden bij afwezigheid van de eigen groepsleerkracht. Bij langdurige ziekte wordt gezocht naar structurele vervanging.

5.5 Her- en bijscholing van leerkrachten

Ieder schooljaar wordt een budget vrijgemaakt voor scholing en ontwikkeling van de medewerkers. Bij de keuze van een scholingstraject (individueel) richten we ons op de balans tussen enerzijds ontwikkeling van competenties, leerkrachtvaardigheden en kennisuitbreiding, anderzijds op beleid en ontwikkeling van de school. Ook op teamniveau wordt scholing ingezet. Dit gebeurt meestal na schooltijd.
Jaarlijks wordt een aantal, met een maximum van 7 studiedagen gehouden voor het team onder schooltijd.

Dit schooljaar richten wij ons op de volgende speerpunten: Betekenisvol Bouwen (sociaal/emotioneel programma), Taal Ontwikkelend Onderwijs (vergroten van de woordenschat), ParnasSys (leerlingvolgsysteem) en een nieuwe WO methode (Wereldoriëntatie).

De studiedagen vallen op: 14 en 15 augustus 2014, 5 september 2014, 13 oktober 2014, 13 februari 2015, 10 april 2015 en op 26 mei 2015. De studiedagen worden gevolgd door het hele team inclusief de vakleerkrachten.

5.6 Algemeen rooster

In de wet staat welke vakken verplicht zijn. Hieronder kunt u zien hoeveel tijd er per week besteed wordt aan deze vakken. Groep 1 is op woensdag vrij!

Groep

1

2

3

4

5

6

7

8

Rekenen en wiskunde

2.30

3.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Nederlandse taal

Taal

Spelling

Woordenschat

Lekker lezen

Tempo lezen

Vrij lezen

Begrijpend lezen

Studievaardigheden

Schrijven

6.00

8.00

11.00

5.00


1.30

2.00


1.301.00

10.30

2.30

1.30

1.00

2.00

1.30

0.30

1.30


0.30

10.30

2.30

1.30

1.00

2.00

1.30

0.30

1.30


0.30

11.00

2.30

1.30

1.00

2.00

1.15

0.15

1.30

1.00

0.30

11.00

2.30

1.30

1.00

2.00

1.15

0.15

1.30

1.00

0.30

11.00

2.30

1.30

1.00

2.00

1.15

0.15

1.30

1.00

0.30

Engelse taal

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

1.30

1.30

1.30

Papiamentu

0.30

0.30

0.45

0.45

0.45

0.45

1.30

1.30

Wereldoriëntatie

2.00

3.00

2.30

2.30

2.30

2.30

2.00

2.00

SOVA

(goed van start, weekopening, maandsluiting, kring etc.)

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Creatieve vorming

Drama, muziek, tekenen en handenarbeid.

2.00

2.00

1.45

1.45

1.45

1.00

1.00

1.00

Bewegingsonderwijs

3.00

3.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

Pauze

4.00

5.00

2.30

2.30

2.30

2.30

2.00

2.00

Urentotaal dat je moet maken

21.00

26.15

26.15

26.15

26.15

26.15

26.15

26.15

Lesrooster GYM, Papiamentu en Engels schooljaar 2014 – 2015 start 18 augustus 2014MA gym

MA eng

DI PAP

DI gym

WOE gym

DO gym

DO pap

VRIJ eng

7.30


1C Eng

Weekop

Weekop1C pap

2A eng

7.45

5 gym

1C Eng

Weekop

Weekop

8 gym


1C pap

2A eng

8.00

5 gym

1B Eng

1B pap

2A gym

8 gym


2A pap

2B eng

8.15

5 gym

1B Eng

1B pap

2A gym

8 gym


2A pap

2B eng

8.30

5 gym

1A Eng

1A pap

2A gym

8 gym


2B pap

3 eng

8.45

5 gym

1A Eng

1A pap

2B gym

8 gym


2B pap

3 eng

9.00

5 gym

8 Eng

8 pap

2B gym

8 gym


5 pap

4 eng

9.15

4 gym

8 Eng

8 pap

2B gym

7 gym


5 pap

4 eng

9.30

4 gym

8 Eng

8 pap


7 gym


Pauze

Plan

9.45

4 gym

Plan

Pauze


7 gym


Pauze

Plan

10.00

4 gym

Plan

Pauze


7 gym


6 pap

Plan

10.15

4 gym

Plan

7 pap


7 gym

Pel gym

6 pap

8 eng

10.30

4 gym

7 Eng

7 pap


7 gym

Pel gym

6 pap

8 eng

10.45


7 Eng

7 papPel gym

7 pap

8 eng

11.00

3 gym

7 Eng

4/3 pap


6 gym

1B gym

7 pap

7 eng

11.15

3 gym

6 Eng

4/3 pap


6 gym

1B gym

7 pap

7 eng

11.30

3 gym

6 Eng

3/4 pap


6 gym

1B gym

8 pap

7 eng

11.45

3 gym

6 Eng

3/4 pap


6 gym

1A gym

8 pap

6 eng

12.00

3 gym

5 Eng6 gym

1A gym

8 pap

6 eng

12.15

3 gym

5 Eng6 gym

1A gym


6 eng

12.30

12.45

Eind SD


Eind SD


Eind SD

Eind SD

Eind SD

Eind SD

Engels

In alle leerjaren krijgen de leerlingen les in de Engelse taal. Wij gebruiken hiervoor de methode “Real English, Let’s Do It”. Deze methode is vooral gericht op het luisteren en spreken van de taal. De lessen worden verzorgd door een “native speaker”.

Papiamentu

Dit wordt het tweede schooljaar dat alle groepen Papiamentu krijgen. De lessen vinden op dinsdag en donderdag plaats. De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 krijgen 1x per week een half uur les en groep 6 1 x per week 45 minuten. De kinderen uit de groepen 7 t/m 8 krijgen 2x per week 45 minuten les. De lessen worden verzorgd door een “native speaker”.

Gymkleding en douchen

De kleuters hoeven geen aparte gymkleding of –schoenen mee te nemen.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen op de gymdagen in een aparte tas hun gymkleding en gymschoenen mee. Vanaf groep 5 is het verplicht te douchen na de gymles en nemen de leerlingen ook een handdoek mee. Indien een leerling niet mee mag doen met de gymles, verwachten wij hiervan een schriftelijke melding. Als een leerling geen gymspullen bij zich heeft, kan de leerling niet meedoen aan de gymles.

5.7 Kerndoelen

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, heeft de minister voor elk vak kerndoelen vastgesteld. De haalbaarheid van die doelen heeft direct gevolg voor de keuze van de methoden.
De huidige methoden voldoen allemaal aan de tot nu toe gestelde eisen. De groepsleerkracht zorgt, dat aan het eind van het schooljaar alle leerstof met betrekking tot die kerndoelen aangeboden is.

• We evalueren aan het eind van het schooljaar ons onderwijs.

• We bekijken dan of de gestelde doelen gehaald zijn.

• Ouders/verzorgers kunnen op de informatieavond aan het begin van het schooljaar de methoden inzien en de leerstof zelf bekijken.