3.1. Onderwijsconcept

Op de Pelikaanschool wordt klassikaal onderwijs gegeven. Er wordt gewerkt vanuit verschillende methoden. De leerkracht organiseert het lesaanbod en zorgt ervoor dat de leerdoelen worden aangeboden.
De leerling wordt gestimuleerd tot leren door de leerstof dusdanig aan te bieden dat het bij de leerling past en zijn interesse heeft. De achterliggende gedachte is dat de leerling beter leert als de leerstof op de leerling is afgestemd. Ook eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen worden bij adaptief onderwijs aangesproken en meer gestimuleerd.
De leeromgeving van de kinderen wordt grotendeels bepaald door de individuele leerkracht. Hieronder volgt een uiteenzetting van wat adaptief onderwijs inhoudt:

Voorwaarden
Het welbevinden van de kinderen krijgt op onze school veel aandacht. Het is een voorwaarde om te komen tot leren. Kinderen met een hoge mate van welbevinden voelen zich goed in de klas, ze stellen zich naar hun omgeving ontvankelijk en soepel op. Er is een aantal voorwaarden voor het welbevinden van kinderen (zie bovenstaand model).

Competentie
Competentie heeft te maken met geloof en plezier in eigen kunnen.

Relatie
Relatie heeft te maken met de ervaring dat mensen je waarderen zoals je bent en graag met je om willen gaan. Kinderen hebben behoefte aan een veilige omgeving. Zij hebben er behoefte aan dat anderen voor hen beschikbaar zijn op momenten wanneer dat nodig is. Vanuit deze basisveiligheid wordt de omgeving voorspelbaar en vertrouwd. Kinderen durven ter ondersteuning dan een beroep op anderen te doen of ervaren het als vanzelfsprekend zelf te helpen. Wanneer de relatie tussen leraren en kinderen goed is voelen kinderen een terechtwijzing niet als een afwijzing. 

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid heeft te maken met zelfstandigheid, autonomie.
Ieder mens, dus ook een kind, streeft ernaar zo zelfstandig mogelijk te handelen en beslissingen te nemen. Zelfstandig werken geeft als het lukt veel voldoening en geloof in eigen kunnen.

3.2 Pedagogisch concept

Pedagogische huisstijl

Zoals wij in onze visie al verwoordden is het ons uitgangspunt dat onze school een veilige, plezierige leef- en leergemeenschap wil zijn voor alle betrokkenen. Gedurende de hele dag wordt tijdens het werken en spelen, in de klas en op het plein aandacht besteed aan hoe we met elkaar en de spullen van elkaar omgaan. Hiertoe hebben we de 8 gouden regels en afspraken.

Deze regels zijn gebaseerd op 3 basisregels:

 • regels voor het omgaan met elkaar
 • regels voor het omgaan met materialen
 • regels voor het bewegen binnen en buiten de school

De 8 gouden regels worden visueel ondersteund en hangen zichtbaar in de school en in de klas.

 1. Ik ben aardig voor iedereen
 2. Ik luister goed
 3. Ik let op mijn woorden
 4. Ik houd rekening met anderen
 5. Ik zorg goed voor alle spullen
 6. Ik zeg stop en stop ook
 7. Ik ben eerlijk
 8. Ik houd me aan de regels en afspraken

Sociaal emotionele ontwikkeling

Sociaal emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd vanuit de school. Gedragsregels en het Pestprotocol geven de handvatten aan de kinderen. Gedragsregels worden in beeld en gebaar door middel van korte toneelstukjes bij de weekopening met de kinderen gedeeld en besproken. In het schooljaar 2014-2015 wordt er een beslissing genomen m.b.t. een nieuwe SOVA-methode (sociale vaardigheid).

3.3 Didactisch concept

Doorgaande lijn

In het schooljaar 2012 -2013 is gestart met een doorgaande leerlijn. De implementatie en borging van deze doorgaande leerlijn zien we terug in de werkwijze in de klassen bij ons op school.
Het klassenmanagement geeft de leerkracht en de kinderen de structuur.
Voor alle te behalen doelen (door de school vastgesteld) en uiteindelijk gericht op de kerndoelen WPO BES zijn leerlijnen gedefinieerd en deze moeten worden bewaakt vanuit het kwaliteitssysteem.

Onderwijsleerproces

Het onderwijsleerproces is een speerpunt binnen de school om uiteindelijk te komen tot een significante verbetering van de resultaten. Het onderwijsleerproces heeft onvoldoende aandacht gehad, met name geldt dit voor de gebieden van klassenmanagement, het aanbod van leermiddelen, het didactisch handelen en de onderlinge afstemming (de doorgaande lijn).
Het onderwijsconcept speelt hierin een belangrijke rol. In het schooljaar 2011-2012 is de school overgegaan van ontwikkelingsgericht (heterogeen) onderwijs naar adaptief (homogeen) onderwijs.
De school heeft de leerlijnen hierop aangepast. Het verbeterprogramma dat de schoolleiding heeft opgesteld leidt tot sterk verbeterde opbrengsten, die uiteindelijk in 2016 moeten leiden tot het gewenste, door de school vastgestelde niveau. De directie, het bestuur en de onderwijsinspectie werken nauw samen en bespreken de resultaten van de school.

Onderwijsleeractiviteiten

Activiteiten die het aspect van verbinding bevorderen vinden regelmatig plaats. We doen dit onder andere in de klas bij het werken aan projecten in groepen leerlingen, meestal gevolgd door een presentatie aan de eigen groep of zelfs aan de gehele school. Hierbij worden de ouders/verzorgers uitgenodigd om de talenten van de kinderen te zien. Daarnaast vindt er op eilandniveau regelmatig voorlichting plaats, zijn er lokale excursies, het jaarlijkse schoolfeest en een musical in groep acht. Ook wordt aandacht gegeven aan de plaatselijke feestdagen en de meer nationale feestdagen (Sinterklaas, Kerst, etc.).
Deze activiteiten kunnen rekenen op steun vanuit de ouders/verzorgers van onze kinderen.

Meervoudige intelligentie

Kinderen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde kind moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden.
Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Leerkrachten bij ons op school maken gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen of ritmes geklapt (lettergrepen).
We haken in op de verschillende intelligenties van het kind. Geen gemakkelijke opgave, doch samen met de kinderen zoeken we naar de meest aansprekende vormen van leren en informatieoverdracht.

In het schooljaar 2013 – 2014 heeft de school gekozen voor het vak wereldoriëntatie “4 X wijzer”. Dit vak geeft invulling aan de verschillende talenten die onze kinderen elke dag tonen. Binnen het team zullen we ons in de komende jaren verder scholen op het gebied van meervoudige intelligentie en dit samen met de kinderen toepassen en verder ontwikkelen op school.

Didactisch model

Wij hebben gekozen om onze lessen (vooral de lessen taal, lezen en rekenen) te geven volgens het model van de directe instructie.
Bij het directe instructiemodel vindt instructie op maat plaats; dat wil zeggen dat de instructie rekening houdt met de sterke en zwakke kanten van leerlingen.
De leerkracht probeert het falen van leerlingen te voorkomen door het scheppen van een goede leeromgeving, waarbij de fase van de begeleide inoefening een belangrijke plaats inneemt.
Duidelijke instructie voorkomt vergissingen.
Het is een model wat krachtig werkt bij het aanleren van de basisvaardigheden in een individueel tempo. Bovendien wordt er gewerkt met heldere doelen, een heldere opbouw van de les en directe feedback. Daarnaast kunnen leerlingen individuele programma’s voor bepaalde vakonderdelen doorlopen.

Werkvormen

Binnen het directe instructiemodel is er ruimte voor samenwerken en zelfstandig werken.
Bij het werken aan projecten staan zelfonderzoekende werkvormen centraal.