School T-shirt (uniform)

Alle leerlingen dragen een school T-shirt. Dit school T-shirt wordt door de ouders aangeschaft en is verkrijgbaar bij Alfa en Omega, Kaya Nikita #3 (naast Flamingo TV), telefoonnummer 7173983.

Op maandag tot en met donderdag dragen alle kinderen een Pelikaanshirt. Onder dit shirt mag een broek of rok worden gedragen. Kinderen mogen geen teenslippers aan, maar sandalen of schoenen zijn toegestaan. Vrijdag mag ieder kind dragen wat hij/zij wil, deze dag is een vrije kleding keuze dag. Wanneer een leerling zijn/haar verjaardag viert mag hij/zij in de kleding komen wat hij/zij deze dag wil dragen. Indien een leerling op maandag tot en met donderdag niet in de voorgeschreven schoolkleding op school verschijnt, zijn wij als school genoodzaakt om de ouders/verzorgers hierover in te lichten. De ouders/verzorgers zal dan verzocht worden om het gewenste schoolshirt alsnog te komen brengen opdat het kind zich dan op school kan omkleden.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van $50 per gezin.

Deze bijdrage komt geheel ten goede aan de kinderen van onze school. Dit schooljaar zullen wij het bedrag besteden aan een schoolreisje voor alle groepen.

U kunt dit bedrag contant betalen bij onze office manager of overmaken op rek. nr.: MCB 111.78.301 t.n.v. Stichting Leren is Leuk met vermelding van de naam van uw kind(eren).

Schoolfotograaf

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op onze school om de kinderen en hun klas op de foto te zetten. U wordt over de juiste datum geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Huiswerk

Wij hebben huiswerkbeleid. De groepsleerkracht kan er voor kiezen huiswerk mee te geven. U kunt hierbij denken aan huiswerk voor een toets. Wanneer uw kind huiswerk mee krijgt om extra te oefenen, zal dat altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) gebeuren.

Eten en drinken

Wij verwachten dat uw kind een ontbijt heeft gekregen voordat het naar school komt.

De kinderen krijgen de gelegenheid om tijdens de ochtendpauze het eten en drinken wat ze van u hebben meegekregen te nuttigen. Wij vragen u GEEN zoetigheden/snoepgoed mee te geven.

Verjaardagen

Natuurlijk mogen de leerlingen op hun verjaardag trakteren, maar we verwachten dat de traktaties bescheiden zijn. De leerlingen trakteren alleen hun eigen groep en mogen daarna de overige klassen bezoeken. Kauwgum en lolly’s zijn verboden op school.

Schoolmaterialen

Alle benodigde leermiddelen en materialen worden door de school verstrekt. De leerlingen van groep 8 moeten een agenda en Stabilo pen aanschaffen en leerlingen van groep 7 alleen een Stabilo pen. Deze worden door de school aangeschaft. De kinderen kopen dit aan het begin van het jaar bij de administratief medewerkster. De kosten hiervan zijn voor groep 8 $20 en voor groep 7 $10.

Speelgoeddag

De laatste dag van elke maand is het speelgoed dag voor de groep 1 en 2. De kinderen mogen dan één ding meenemen van huis. Hier mag geen batterij in zitten.

Hoofdluis

De leerlingen worden regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. Als er hoofdluis ontdekt wordt, belt de administratie met de betreffende ouders en verzoeken wij u uw kind direct op te halen en te behandelen met de daarvoor bestemde middelen. Na behandeling bent u verplicht uw kind weer naar school te brengen.

 

Apenpokken

Daar het besmettingsgevaar groot is bij apenpokken als de plekken nog niet droog zijn, moeten deze goed afgedekt zijn als het kind naar school komt. Apenpokken is vergelijkbaar met wat in Nederland bekend staat als krentenbaard of kinderzeer.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen op het schoolterrein en in het schoolgebouw. Voor een spreekbeurt van uw kind maken we een uitzondering, maar het dier moet dan na de spreekbeurt altijd opgehaald worden.

Calamiteiten

Indien er bijvoorbeeld een dreiging bestaat van een naderende orkaan volgt de school de voorschriften van het gouvernement die op radio en televisie bekend worden gemaakt. Dat betekent dat als alle lokale scholen dicht moeten op last van de gezaghebber, wij ook dicht zijn.

Kleine ongelukjes

Regelmatig komen er huilende kinderen de school binnen.
Ze zijn dan b.v. gevallen of tegen elkaar gebotst. Per kind bekijken we hoe het met de verwonding is. Meestal kunnen we volstaan met een aai over de bol, een pleister en een glaasje water. Soms is de verwonding zo ernstig dat wij het noodzakelijk vinden dat er een huisarts of een ziekenhuis wordt bezocht. In zo'n geval vragen wij u dringend meteen naar school te komen om met uw kind dit bezoek af te leggen. Kinderen hebben in zo'n situatie het liefst hun ouders/verzorgers of andere familie om zich heen. In enkele gevallen nemen we liever geen risico en zullen wij zelf met uw kind naar het ziekenhuis gaan. Wanneer dit het geval is zult u meteen gebeld worden. Van groot belang is dan dat een juist telefoonnummer en/of adres bij onze administratie bekend is. Wilt u er daarom voor zorgen, dat we altijd de beschikking hebben over uw juiste adres en telefoonnummer(s).

Mocht er een EHBO behandeling op school plaatsvinden, dan krijgt u een brief mee naar huis met wat we gedaan hebben en ons advies. Wij vertrouwen er dan op, dat u zult zorgen voor verdere behandeling.

Aansprakelijkheid

De school is verzekerd voor de kosten wanneer er door aantoonbare verwijtbaarheid van het personeel van de school ongelukken gebeuren die lichamelijk letsel veroorzaken. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van kleding die stukgaat, of waarin verf/lijmvlekken zijn ontstaan. Rugzakken, zwemkleding, speelgoed, maar ook sieraden die zoek raken, worden niet vergoed. Wanneer kinderen opzettelijk schoolspullen stuk maken worden de kosten verhaald op de ouders/verzorgers.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Ouders/verzorgers die hun kind op de Pelikaanschool willen plaatsen, kunnen hun kind bij ons inschrijven. Dit kan zodra hun kind de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt.

Inschrijving vindt plaats middels het inschrijfformulier. Deze is te downloaden via de website.

Dit formulier wordt ingeleverd bij de Officemanager. De officemanager zet de datum van ontvangst bovenaan het formulier en registreert de aanmelding. Vanaf dit schooljaar vindt er tevens een centrale registratie plaats bij de leerplichtambtenaar.

Indien de leerling voor het nieuwe schooljaar geplaatst kan worden, vindt er een toetsing plaats conform het plaatsingsbeleid van de Pelikaanschool. Kan de leerling niet worden geplaatst, dan komt de leerling op de wachtlijst voor een volgend schooljaar.

Nb: In samenspraak met de overige basisscholen op Bonaire is overeengekomen dat leerlingen gedurende het lopende schooljaar niet kunnen wisselen van school, tenzij daar een dringende reden voor is en indien er plek is. Besluitvorming voor overplaatsing geschiedt pas met instemming van de directies van beide scholen en als er plek is.

Instroom vindt alleen plaats aan de start van het nieuwe schooljaar, tussentijdse instroom is niet mogelijk (M.u.v. kinderen die 4 jaar worden).

Klachtenregeling

In de WPO BES staat dat de school een klachtenregeling moet hanteren.

Momenteel is deze regeling nog in ontwikkeling.

De gezamenlijke scholen hebben wel een vertrouwenspersoon aangesteld: Mw. Irene Gould

Tel. 7824558.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag een schorsing van een of meerdere dagen opleggen of besluiten een leerling van school te verwijderen. Er is een gedags- en pestprotocol in concept aanwezig.