10.1 Schooltijden

Onze schooltijden zijn voor de groepen 1:
ma, di, do en vrijdag 7.30 – 12.45 uur.
Onze schooltijden zijn voor de groepen 2 t/m 8:
ma, di, wo, do en vrijdag 7.30 – 12.45 uur.

Om 07:15 is er een leerkracht buiten om te surveilleren.
Om 07:20 gaat de schoolbel en mogen alle kinderen naar binnen.
Om 07:30 gaat de schoolbel nog een keer en starten de lessen. De kinderen moeten dan in de klas aanwezig zijn.

De ouders van groep 1 en 2 mogen ’s ochtends de kinderen in de klas brengen.
De ouders van groep 3 mogen dit tot de Regatta vakantie.
De ouders van groep 4 t/m 8 brengen de kinderen niet meer naar de klas.
Dit doen we om de kinderen zelfstandiger te laten worden.
De kinderen worden allemaal buiten door de ouders opgehaald.

 Vakanties

Periode

Grote Vakantie

07 juli t/m 15 augustus 2014

Studiedag team

05 september 2014

Bonaire dag

06 september 2014 (zaterdag)

Regatta Vakantie

06 t/m 10 oktober 2014

Studiedag team

13 oktober 2014

Koninkrijksdag

15 december 2014

Kerstvakantie

22 dec. 2014 t/m 2 jan 2015

Kindercarnaval

09 februari 2015

Studiedag team

13 februari 2015

Grote carnaval

16 t/m 20 februari 2015

Paasvakantie

2 april maart t/m 10 april 2015

Koningsdag

27 april 2015

Vrije dagen

28 en 29 april 2015

Dia di Rincon

30 april 2015

Dag v.d. Arbeid

01 mei 2015

Hemelvaartsvakantie

14 en 15 mei 2015

2de pinksterdag

25 mei 2015

Studiedag team

26 mei 2015

De laatste schooldag voor de grote vakantie van 2015 valt op 3 juli 2015

De eerste schooldag na de grote vakantie van 2015 valt op 17 augustus 2015

10.3 Leerplicht en verlofregelingen

Leerplichtwet BES:

Leerplicht geldt voor kinderen van 4 t/m 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 4 jaar wordt tot het eind van het schooljaar waarin het kind 16 is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor 8 jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over heeft gedaan.

De leerplichtwet BES houdt het toezicht op de naleving van de leerplicht. De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Meerdere keren per jaar worden er steekproeven bij aanvang van de schooldag genomen.

De leerplichtambtenaar voor het eilandgebied Bonaire is dhr. Harlton (Onnie) Emerencia, SEK telefoon 717-2211.

Extra Verlof:

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. In de “Leerplichtwet” staat dan ook dat het de taak van de ouders/verzorgers is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat.
Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde “Extra Verlof“ zijn regels opgesteld.

Deze regels gelden alleen als er sprake is van:

 • bepaalde religieuze feestdagen (maximaal 1 dag)

 • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan (bv zelfstandig ondernemer)

 • andere gewichtige omstandigheden


Te denken valt aan:

 • een huwelijk

 • een huwelijks- of ambtsjubileum

 • een pensionering of met de vut gaan

 • een ernstige ziekte of sterfgeval

 • een geboorte van een broertje of zusje

Vakantieverlof
De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof het volgende:

 • Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. Dit vakantieverlof is niet bedoeld om eerder met vakantie te gaan. Heeft u toch een belangrijke reden om dit verlof aan te vragen dan verleent de school slechts eenmaal per jaar toestemming.

 • Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 • U krijgt geen vrij als u een vliegtuig eerder moet nemen i.v.m. “vol geboekt zijn” van een vlucht. Zorg dus op tijd voor uw tickets.

 • Ook het thuis houden van uw kind of het meesturen op vakantie met b.v. opa en oma, omdat u anders geen opvang heeft, is niet toegestaan.

Wat moet u doen om vrij te krijgen voor uw kind?

 • In alle gevallen moet u het verzoek indienen bij de directeur. Hij heeft een aanvraagformulier extra verlof.

 • Een verzoek om vrij te krijgen i.v.m. vakantie moet uiterlijk een maand voor het begin van de vakantie schriftelijk bij de directeur worden ingediend.

 • Een verzoek om vrij te krijgen op grond van familieomstandigheden, godsdienstplichten en feest- en gedenkdagen moet uiterlijk twee dagen voor het begin van die vrije dagen schriftelijk bij de directeur worden ingediend.

 • Bij een verzoek om vrij van school te krijgen moet u een bewijsstuk kunnen laten zien, zoals een doktersverklaring, een verklaring van de werkgever, een trouwkaart enz.

De directeur van de school is verplicht om onwettig verzuim( daar valt ook veelvuldig te laat komen onder) te melden bij de leerplichtambtenaar.

Komt een kind regelmatig te laat, dan dient het zijn of haar te laat gekomen tijd na schooltijd in te halen. Is er een gegronde reden voor het veelvuldig te laat komen, dan stellen we het op prijs als u ons dit ook meedeelt. Dit schooljaar zullen we het te laat komen van uw kinderen extra goed in de gaten houden. Wij wijzen u erop, dat wij bij veelvuldig te laat komen van uw kind dit melden aan de leerplichtambtenaar.

10.4 Telaatkomers

Helaas komen veel kinderen te laat op school. Dit is bijzonder storend. Niet alleen voor de leerkracht, maar zeer zeker ook voor de overige kinderen. We willen u daarom met klem vragen om uw kind op tijd naar school te brengen. En mocht u een keer te laat zijn, laat u uw kind dan naar binnen komen zonder dat de klas er last van heeft.